English language and Literature

visits:1545

        Zhila Toutounchian

        Lecturer

        Hompage:http://faculty.wtiau.ac.ir/zhila-toutounchian/en

 

 


      Farzaneh Haratian

      Assistant Professor

        Hompage:http://faculty.wtiau.ac.ir/farzaneh-haratian/en

 

 


Niko Khairkhah

       Assistant Professor

        Hompage:http://faculty.wtiau.ac.ir/niko-kheirkhah/en